این بوشینگ ساختـه شده از مواد اپوکسی رزین است و پس از نصب بر اساس استاندارد IEC60137 6.0 تست میگردد. این نوع بوشینـگ جهت اتصال کابلهای فشار قوی به تجهیــزاتی از قبیل ترانسفورماتورها، تابلـوهای گـازی و موتورها بکار میرود و جهت ارتباط کابل به بوشینـگ مذکور از دو نوع سرکابل مستقیم و زانویی که دارای اتصال سوکتی میباشند استفاده میگرد.

این نوع بوشینگ جهت اتصال کابلهای فشار قوی به تجهیزاتی از قبیل ترانسفورماتورها، تابلوهای گازی و موتورها بکار میرود و جهت ارتباط کابل به بوشینگ مذکور از دو نوع سرکابل مستقیم و زانویی که دارای اتصال سوکتی می باشند، استفاده میگردد.