معرفی سرکابل سرد:

سرکابل سرد نسل جدیدی از سرکابل مورد استفاده در شبکه توزیع برق می باشد. در این نوع سرکابل برای نصب نیازی به حرارت واستفاده از مشعل نمیباشد و کلیه قسمت های سرکابل به صورت یکپارچه طراحی شده که شامل تیوب استرس کنترل، بدنه سرکابل و بشقابک ها می باشد و همزمان با هم نصب می گردد. این نوع سرکابل نصب و اجرا راحت تر و سریع تری دارد ، بدنه این نوع سرکابل از جنس سیلیکونِ با دوام می باشد که قابلیت اطمینان و دوام بالای این اتصالات را تضمین می کند.به علت انتخاب سیلیکون برای اتصالات سرد ویژگی های منحصر به فرد و مناسب سیلیکون رابر می باشد. سیلیکون ها می توانند در برابر شرایط بد آب و هوایی مثل محیطهای آلوده به مواد شیمیایی، گرد و خاک، شرایط بارانی و برف و سرما و همچنین اشعه UV مقاوم تر عمل کنند. سیلیکون همچنین میتواند انعطاف پذیری طبیعی خود و فشار ثابت بر روی کابل را در دماهای مختلف حفظ می کند و  آب بندی خود را در طی زمان از دست نمی دهند و این موضوع سبب عمر بسیار بالای آنها میگردد.

موارد استفاده از سرکابل سرد و مقایسه با سرکابل های حرارتی

این نوع سرکابل جهت اتصال کابل های زمینی و خود نگهدار به ترانسفوماتور، شینه، کلیدها و … استفاده می شود و با توجه به موارد ذکر شده در بالا جایگزین مناسبی برای سرکابل های حرارتی در شبکه می باشد، این سرکابل ها نسبت به سرکابل های حرارتی ویژگی های بارزی داشته که استفاده از انها را خصوصا در مناطق الوده تبدیل به گزینه مناسبی کرده است.

سرکابل حرارتی یکی از تجهیزات پر کاربرد در شبکه برق می باشد، شرینک های حرارتی توسط کمپانی ریکم در سال 1960 میلادی برای اولین بار معرفی گردید و به سرعت جایگزین استفاده از نوار عایق و نیمه هادی در انتهای کابل شد، این سرکابل ها در زمان معرفی جزو تکنولوژی روز شمرده میشدند اما امروزه با افزایش تکنولوژی در زمینه مواد نسل جدیدی از سرکابل ها معرفی شده و سبب شده در بسیاری از کشور ها استفاده از سرکابل حرارتی به علت مشکلات نصب و عمر نه چندان بالای آن منسوخ شده.

چالش های موجود در شبکه به علت استفاده از سرکابل ها حرارتی و ح

یکی از اصلی ترین مشکلات شبکه اتصالی در سرکابل های حرارتی میباشد، ﺑﻄﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺗﺼﺎﻟﻲ ﺳﺮﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﻳﻲ و داخلی فشار متوسط ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﮔﺮﺩﺩ:

 • عیب تجهیزات
 • خطای انسانی

ﻋﻴﻮﺏ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮﺏ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺩﺭ ﺳﺮﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺩﺍﻧﺴﺖ  ﺧﻄﺎﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺩ ﮔﻮﻳﺎﻱ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺍﻣﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻋﻠﺖ عمده را در زیر بررسی میکنیم

 • ﻋﻴﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ

ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺳﺮﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎﻱ ٢٠ و 33 ﻛﻴﻠﻮﻭﻟﺖ

ﺑﻄﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺳﺮﻛﺎﺑﻞ   ﻫﺎﻱ٢٠ و 33 ﻛﻴﻠﻮ ﻭﻟﺖ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺳﺮﻛﺎﺑﻞﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﻮﻱ ﺧﺎﺹ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻴﺐ ﺳﺮﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎﻱ ٢٠ و 33 ﻛﻴﻠﻮﻭﻟﺖ ﻋﻴﺐ ﻣﻘﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺫﻛﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.  ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻘﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﻧﺎﻣﻲ ﺧﻂ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻭﻟﺘﺎﮊﻫﺎﻱ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﮔﺬﺭﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﻜﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺑﺎﺷﺪ . ﺿﻤﻨﺎﹰ ﺷﻜﻞ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﻣﻘﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪﺍﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﻳﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﻗﻮﺱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ (ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺰﺷﻲ). ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺷﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻣﻘﺮﻩ ﺟﻬﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪﻥ ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻜﺴﺖ ﻳﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺰﺷﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺍﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺜﻴﻒ ﺷﺪﻥ ﻣﻘﺮﻩ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻥ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﺰﺷﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺸﺮﺩﮔﻲ ﺧﻄﻮﻁ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﮔﺮﺍﺩﻳﺎﻥ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺮﺩﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻘﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺍﻱ ﺻﺎﻑ ﻭ ﺻﻴﻘﻠﻲ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺫﺭﺍﺕ ﻣﻌﻠﻖ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ، ﺣﺘﻲ ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻳﺪ، ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﻮﺫ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺳﺮﻛﺎﺑﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲﻫﺎﻱ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﺻﺪﻣﻪ ﺩﻳﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﻮﻱ، ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺮﻙ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻘﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﺼﻠﻲ ﺩﻣﺎ ﻭ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻔﻮﺫ ﺁﺏ ﺩﺍﻧﺴﺖ.

در ضمن تیوپ و بشقابک های سرکابل های حرارتی بدلیل کیفیت نامناسب در مرحله حرارت دادن به حالت خشک و شکننده در می آید و با گذشت زمان و تغییرات فصلی ترک های موی در سطح سرکابل ایجاد شده و با نفوذ آب و گرد و غبار در نهایت باعث ایجاد اتصال کوتاه و خاموشی در شبکه خواهد شد.

 • خطای انسانی

با توجه به زمان بر بودن اجرای سرکابل های حرارتی در شرایط اضطراری و فشار های روانی بر تیم بهره برداری جهت به حداقل رساندن زمان بهره برداری باعث میگردد اوپراتور به هنگام نصب از حرارت بالا با شعله آبی رنگ استفاده نماید. که این امر به دلیل کیفیت نامناسب سرکابل های حرارتی باعث خشک شدن تیوپ و بشقابک، عدم چسبندگی مناسب بشقابک به تیوپ و در نتیجه کاهش فاصله خزشی میگردد.

موارد مصرف سرکابل سرد و مزایای آنها

این نوع سرکابل جهت اتصال کابل های زمینی و خود نگهدار به ترانسفوماتور، شینه، کلیدها و … استفاده می شود و با توجه به موارد ذکر شده در بالا جایگزین مناسبی برای سرکابل های حرارتی در شبکه می باشد، این سرکابل ها نسبت به سرکابل های حرارتی ویژگی های بارزی داشته که استفاده از انها را خصوصا در مناطق الوده تبدیل به الزام می کند.

:

 • مقاوم در برابر اشعه UV خورشید به دلیل وجود پیوند های پر انرژی Si-O- که سبب از بین نرفتن سرکابل در اثر تابش نور خورشید می گردد.
 • خاصیت هیدروفوییک(آب گریزی) که باعث بوجود نیامدن مسیرهای پیوسته آب روی بدنه سرکابل در حین بارندگی و کاهش جریان نشتی می شود.
 • عدم جذب آلودگی محیط روی سطح سیلیکون که سبب کاهش نیاز به نگهداری و تمیز نمودن سطح بدنه سرکابل و بشقابک های سرکابل می گردد. وجود رطوبت و آلودگی روی بدنه سرکابل باعث افزایش جریان نشتی و از بین رفتن سرکابل در طول زمان می گردد.
 • خاصیت ارتجاعی که سبب انقباض و انبساط سرکابل همراه با کابل شده که سبب از بین نرفتن آب بندی سرکابل در طول زمان بهره برداری میگردد اما در سرکابل حرارتی  اگر کابل به دلیل کاهش دما منقبض شود، یا به دلیل بازگشت به دمای اولیه یا پایین آمدن دمای اولیه، سرکابل حرارتی ممکن است با کابل منقبض نشود، بنابراین یک فضای خالی بین کابل و سرکابل ایجاد می‌شود.این فضای خالی می تواند اجازه دهد که رطوبت و آلودگی ناشی از گرد و غبار، مواد شیمیایی و غیره وارد سرکابل شود، که ممکن است احتمال خرابی را تسریع کند. همچنین انبساط و انقباض کابل در طولانی مدت می تواند باعث ایجاد شکاف و ترک درهیت شرینک شود.
 • عدم وجود مولکولهای کربن و بوجود نیامدن آمدن خاکستر کربن در اثر زدن آرک که سبب جلوگیری از ایجاد پدیده تراکینگ Trackingمیشود.
 • وجود فنر مارپیچی نصب محصول را بسیار آسان می کند. اشتباه در مراحل نصب تقریبا غیر ممکن میباشد. زمان نصب را به حداقل میرساند، ابزار کمتر برای اجرا و نصب. نصب راحت تر و سریع تر
 • ساختار یکپارچه و اجزای کمتر(تمامی بشقابک ها ،استرس تیوب با بدنه یکپارچه می باشند).
 • به علت خواص عایقی بهتر سیلیکون، طول بدنه سرکابل سرد نسبت به سرکابل حرارتی کمتر می باشد.