مشکلات سرکابل های حرارتی

یکی از اصلی ترین مشکلات شبکه اتصالی در سرکابل های حرارتی میباشد، ﺑﻄﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺗﺼﺎﻟﻲ ﺳﺮﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﻳﻲ و داخلی فشار متوسط ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﮔﺮﺩﺩ:

  • عیب تجهیزات

  • خطای انسانی

ﻋﻴﻮﺏ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮﺏ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺩﺭ ﺳﺮﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺩﺍﻧﺴﺖ  ﺧﻄﺎﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺩ ﮔﻮﻳﺎﻱ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺍﻣﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻋﻠﺖ عمده را در زیر بررسی میکنیم

ﻋﻴﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ

ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺳﺮﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎﻱ 20 و 33 ﻛﻴﻠﻮﻭﻟﺖ

ﺑﻄﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺳﺮﻛﺎﺑﻞ   ﻫﺎﻱ20 و 33 ﻛﻴﻠﻮ ﻭﻟﺖ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺳﺮﻛﺎﺑﻞﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﻮﻱ ﺧﺎﺹ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻴﺐ ﺳﺮﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎﻱ 20 و 33 ﻛﻴﻠﻮﻭﻟﺖ ﻋﻴﺐ ﻣﻘﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺫﻛﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.  ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻘﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﻧﺎﻣﻲ ﺧﻂ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻭﻟﺘﺎﮊﻫﺎﻱ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﮔﺬﺭﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﻜﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺑﺎﺷﺪ . ﺿﻤﻨﺎﹰ ﺷﻜﻞ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﻣﻘﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪﺍﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﻳﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﻗﻮﺱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ (ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺰﺷﻲ). ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺷﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻣﻘﺮﻩ ﺟﻬﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪﻥ ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻜﺴﺖ ﻳﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺰﺷﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺍﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺜﻴﻒ ﺷﺪﻥ ﻣﻘﺮﻩ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻥ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﺰﺷﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺸﺮﺩﮔﻲ ﺧﻄﻮﻁ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﮔﺮﺍﺩﻳﺎﻥ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺮﺩﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻘﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺍﻱ ﺻﺎﻑ ﻭ ﺻﻴﻘﻠﻲ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺫﺭﺍﺕ ﻣﻌﻠﻖ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ، ﺣﺘﻲ ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻳﺪ، ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﻮﺫ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺳﺮﻛﺎﺑﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲﻫﺎﻱ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﺻﺪﻣﻪ ﺩﻳﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﻮﻱ، ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺮﻙ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻘﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﺼﻠﻲ ﺩﻣﺎ ﻭ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻔﻮﺫ ﺁﺏ ﺩﺍﻧﺴﺖ.

در ضمن تیوپ و بشقابک های سرکابل های حرارتی بدلیل کیفیت نامناسب در مرحله حرارت دادن به حالت خشک و شکننده در می آید و با گذشت زمان و تغییرات فصلی ترک های موی در سطح سرکابل ایجاد شده و با نفوذ آب و گرد و غبار در نهایت باعث ایجاد اتصال کوتاه و خاموشی در شبکه خواهد شد.

خطای انسانی

با توجه به زمان بر بودن اجرای سرکابل های حرارتی در شرایط اضطراری و فشار های روانی بر تیم بهره برداری جهت به حداقل رساندن زمان بهره برداری باعث میگردد اوپراتور به هنگام نصب از حرارت بالا با شعله آبی رنگ استفاده نماید. که این امر به دلیل کیفیت نامناسب سرکابل های حرارتی باعث خشک شدن تیوپ و بشقابک، عدم چسبندگی مناسب بشقابک به تیوپ و در نتیجه کاهش فاصله خزشی میگردد.