کابلشو برای اتصال هادی کابل به شینه ها یا سایر محل های اتصال مورد استفاده میگیرد. جهت اتصال مس به مس از کابلشوهای مسی، اتصال آلومینیوم به آلومینیوم از کابلشوهای آلومینیومی و جهت اتصال مس به آلومینیوم از کابلشوهای بی متال استفاده میشود. این کابلشوها با درجه خلوص 99.5 درصد و از لوله بدون درز میباشند. کابلشوهای مسی طبق استاندارد DIN46235 و آلومینیومی طبق استاندارد DIN48201 و از لوله های بدون درزی ساخته میشوند که در هنگام پرس هیچ ترک یا شکافی در آنها ایجاد نمیگردد.